Saturday, February 9, 2013

ျမလႈိင္ ၏ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္, အပိုင္း (၅ဝ)

 ကၽြန္ေတာ္သည္ ေဆြးျမည့္နာၾကည္းစိတ္မ်ားျဖင့္ ရင္၌ ျပည့္လွ်ံလာေသာအခါ အနာေဟာင္းမ်ားကုိ စဥ္းစားရင္း မိမိဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ အတူ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ရွိ ကၽြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ကုိလည္းေကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္ေအာက္ ခံ ေျပာက္က်ား ရဲေဘာ္ မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးမွဴးဆုိသူမ်ားကုိလည္းေကာင္း ရန္သူ အျဖစ္ ျမင္လာခဲ့ ပါ သည္။ ထုိ႔ထက္ အခါအခြင့္သင့္ လွ်င္ ရဲေဘာ္ေသာင္းအိ ကုိယ္စား လက္စားေခ် မည္ ဟူေသာ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားလုိက္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ကြန္ျမဴနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး သမား ျမလိႈင္ အျဖစ္ ဘ၀ကူးေျပာင္း ေရာက္ခဲ့ရပါသတည္း။ ကို ဆက္ဖတ္ရန္ ....

တူးေျမာင္းရြာတြင္ တစ္ပတ္ခန္႔ ရင္မွအနာကုိ ကုစားေနရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္ဘစိန္တပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းပုိ႔၍ ဖ်ာပံုအေနာက္ဘက္ တိုက္ခုိက္ေရး တာ၀န္ကုိ ဗုိလ္ဘစိန္ထံမွ ညႊန္ၾကားရရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔တပ္စုသည္ ကုိသိန္းေဖ၏ဌာေန ေျပာက္က်ားမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဖ်ာပံု ဆင္ေျခဖံုးတစ္၀ုိက္ ဖက္ဆစ္ အလုိေတာ္ရိ မ်ားကုိ လုိက္လံသုတ္သင္ၾကၿပီး၊ အျခားႀကီးေခ်ာင္း၀တြင္ ဂ်ပန္ အ၀ယ္ေတာ္တပ္ႏွင့္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရာ ရဲေဘာ္ဟန္ရင္ဆုိသူ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ဖက္ဆစ္မ်ားဘက္မွ ၃ ဦး လက္ရ ဖမ္းီးသုတ္သင္ႏုိင္ခဲ့ ၾကပါသည္။

ဖက္ဆစ္တာ္လွန္ေရး၏ အရွိန္အဟုန္မွာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတစ္ခုလံုး ျမင့္မားစြာ လႈပ္ရွားေပၚေပါက္လ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ တစ္ေတြမွာ ေျခလ်င္ခရီး၊ ေလွသမၺန္စသည္တုိ႔ျဖင့္သာ သြားလာေနျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ား သုိ႔ လြယ္ကူစြာ ဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ရန္သူအမ်ားအျပားကုိ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရန္သူမ်ား သည္ ယခုအခါ လူနည္းစု သြားလာျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ တပ္စုလုိက္၊ တပ္ခဲြလုိက္ စုေပါင္း၍ စနစ္တက် လွည့္လည္ သြားလာျခင္းျပဳၾကကုန္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္ တပ္စုသည္ တူးေျမာင္းရြာကုိ အေျခစုိက္စခန္းထားရွိၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ လွည့္လည္တုိက္ခုိက္ၾကပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕၏ အေျခအေနသည္ လႈပ္လႈပ္သာရွိေနပါသည္။

ဖက္ဆစ္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ခုိက္ ရာတြင္ အထိနာခဲ့ရသည္မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕အား ၾကြက္မႏုိင္ က်ီမီးနဲ႔ရိႈ႕သည့္ပမာ တစ္ၿမိဳ႕လံုး ေျမလွန္သြားဖ်က္ဆီးမည္ကုိ အထူးစုိးရိမ္လ်က္ ရွိပါ သည္။ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ေပၚတြင္ က်န္ရွိေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အေထာက္ေတာ္မ်ားထံမွ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ကုိ အျမန္ သိမ္းပုိက္ရန္ တုိက္တြန္းသည့္ အေၾကာင္းၾကား စာမ်ားကုိလည္း မၾကာခဏ ရရွိပါသည္။ သုိ႔ေၾကာင့္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုး ဖ်ာပံုၿမိဳ႕သိမ္းေရး အစီအစဥ္ မ်ားကုိ တေမာ့၀စခန္းတြင္ရွိေသာ ဗုိလ္လက်္ာထံ သတင္းပုိ႔ ရန္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိပင္ တာ၀န္ေပးလုိက္ပါသည္။
မၾကည့္ခ်င္ ျမင္ခ်င္လ်က္သားဆုိသည့္ စကားပံုကဲ့သုိ႔ ကၽြန္တာ္သည္ တေမာ့၀စခန္းသုိ႔ သြားေရာက္ရျခင္း ကုိမႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ္ လည္း မိမိအထက္အရာရွိျဖစ္သူ ဗုိလ္ဘစိန္၏ စာွင့္ ေရးသားေစလႊတ္ေသာ အမိန္႔ျဖစ္၍ မသြား၍ မျဖစ္ေပ။

သုိ႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကုိသိန္းေဖ (ေအာင္ပင္လယ္သိန္ေဖ)၊ ရဲေဘာ္ ဟန္ရင္၊ ရဲေဘာ္ စံယ်တုိ႕ ကုိ ေခၚ၍ တေမာ့၀စခန္းသုိ႔ ေျခလ်င္ခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာလာခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တြင္ နံနက္စာအျဖစ္ တူးေျမာင္းရြာ မွ မေစာျမင့္တုိ႔ ေပးလုိက္သည့္ ေကာက္ညွင္းထုပ္တစ္တဲြစီ ပါခဲ့ၾကပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထြက္လာေသာ အခ်ိန္မွာ နံနက္လင္းစ အခ်ိန္ျဖစ္၍ ႏွင္းရိပ္မ်ား ပိတ္ဆီးေနသျဖင့္ သြားလာေရးအတြက္ လံုၿခံဳပါ သည္။ ေရွးဦးစြာ တူးေျမာင္းမွ က်ံဳးကူးရြာ အေနာက္ဘက္မွတစ္ဆင့္ အႀကီး၀ ရြာသုိ႔လည္းေကာင္း ထုိမွတစ္ဆင့္ သလိပ္ႀကီးရြာ မွ ဌာနေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္ သခင္မွင္ထံသုိ႔လည္း ေကာင္း ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ သခင္မွင္ထံသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဗုိလ္ဟန္သိမ္းတုိ႔တပ္စု ဗုိလ္ဘစိန္ထံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သတင္းရပါသည္။ သခင္မွင္တုိ႔အဖဲြ႕သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အား ေဘာက္တူတစ္စင္းျဖင့္ တေမာ့၀ရြာသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးပါသည္။ တေမာ့၀ရြာသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ညေန ၄ နရီခန္႔ပင္ ရွိေခ်ပါၿပီ။

ယခုတစ္ေခါက္တြင္ တေမာ့၀ရြာ၌ ဗုိလ္ျမတ္ေက်ာ္ မရွိေတာ့ေပ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ရြာခံေျပာက္က်ားေခါင္း ေဆာင္ ရဲေဘာ္စိန္ အား ကၽြန္ေတာ့္အား ဗုိလ္ဘစိန္တုိ႔၏ ခုိင္းေစခ်က္အရ ဗုိလ္လက်္ာႏွင့္ ေတြ႕ရွိရန္ ေရာက္ွိေနေၾကာင္း သတင္းပုိ႔ခုိင္း လုိက္ပါသည္။ မၾကာမီ ဗုိလ္တင္ေအး (အမ္-တင္ေအး) လုိက္လာၿပီး ဗုိလ္လက်္ာႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ရန္ ေခၚယူသြားပါသည္။
“ဆုိစမ္း ျမလိႈင္၊ ဘာထူးလဲ”

“ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ အေျခအေနဟာ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ေနတယ္။ ဖက္ဆစ္ရန္သူမ်ားက ေျမလွန္႔မီးရိႈ႕မွာ စုိးရိမ္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖ်ာပံု ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တပ္မေတာ္က ၀င္သိမ္းထားခ်င္တယ္။ ဒါကုိ ဗုိလ္ဘစိန္က သတင္းပုိ႔ၿပီး ညႊန္ၾကားခ်က္ ကုိ ေတာင္းခုိင္းလုိက္ပါတယ္”
“ဘယ္ျဖစ္မလဲကြ”
“ဗုိလ္လက်္ာ၏ အသံမဟုတ္ဘဲ အျခားအသံတစ္ခု ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေမာ္ၾကည့္လုိက္သည္။ ဖက္လက္စ စာအုပ္တစ္အုပ္ကုိ လက္ညွိဳးျခား၍ ကုိင္ရင္း၊ စကား၀ုိင္းသုိ႔ ၀င္လာေသာ ဆရာႀကီး သခင္စုိး ကုိ ေတြ႕လုိက္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ သခင္စုိးအား ေကာင္းသည္ဆုိးသည္ဟု ဆက္၍ မေျပာဘဲ ဗုိလ္လက်္ာ ကုိ စူးစုိက္ၾကည့္ေနလုိက္ပါသည္။ ထုိအခါ သခင္စုိးက ဆက္၍ ေျပာျပန္သည္။
“ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ ကုိ ၀င္သိမ္းလုိ႔ လက္၀ယ္ရၿပီပဲ ထားပါေတာ့။ ရန္သူက ေနာက္တစ္ခါ အလံုးအရင္းနဲ႔ ၀င္ၿပီးခ်လုိ႔ ဆုတ္ေပးရမယ္ဆုိရင္ ဖ်ာပံုတစ္ၿမိဳ႕လံုး ျပာပံုျဖစ္သြားမယ္ မဟုတ္လား သခင္လွေဖ”
ဗုိလ္လက်္ာက စကားျပန္မေပး။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိလည္း မၾကည့္ဘဲ သူႀကီး ဦးညႊန္႔အိမ္တြင္ ရွိေနေသာ ေမဂ်ာဗြိဳက္တုိ႔ႏွင့္ ကုိေသာင္းတုိ႔အား သြားေရာက္ေခၚယူခ့ဲရန္ ဗိုလ္တင္ေအး (အမ္-တင္ေအး)အား ေစလႊတ္ လုိက္ပါသည္။

“ျမလိႈင္၊ မင္း ဒီတစ္ည ဒီမွာ ေနဦးကြ။ တုိ႔တုိင္ပင္ၿပီး အေျဖေပးမယ္မဟုတ္လား”
မၾကာမီ ဗုိလ္တင္ေအး (အမ္-တင္ေအး) ႏွင့္အတူ၊ ေမဂ်ာဗြိဳက္တုိ႔ ၀ုိင္ယာလက္ ေအာ္ပေရတာ ခ်ာလီ၊ ေလထီးဆင္း ကုိဘေသာင္း (ဦးဘေသာင္း၊ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္ ေကာ္ပုိေရးရွင္း) တုိ႔ ေရာက္ရွိ လာပါ သည္။ ၎တုိ႔အား ဗုိလ္လက်္ာက ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ အေျခအေန၊ ရန္သူအင္အား၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ပတ္ပတ္လည္၌ရွိေသာ ဗမာ့ တပ္မေတာ္အင္အား၊ ကြန္ျမဴနစ္ေျပာက္က်ားအင္အား စခန္းမ်ားကုိ ရွင္းျပၿပီးေနာက္၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ သိမ္းပုိက္ေရးကုိ တုိင္ပင္ပါသည္။ ဗုိလ္လက်္ာ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ နားေထာင္၍ ေမဂ်ာဗြိဳက္တုိ႔ႏွင့္ ကုိဘေသာင္း တုိ႔က ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ကုိ တပ္မေတာ္မွ ၀င္ေရာက္သိမ္းျခင္းသည္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ၀င္ေရာက္ သိမ္းယူရမည္ ျဖစ္၍ (၁)ႏွစ္ဘက္ အက်အဆံုး ရွိႏုိင္ေၾကာင္း၊ (၂) ရန္သူက ဆုတ္ခြာရာတြင္ ၿမိဳ႕အား မီးရိႈ႕ ဆုတ္ခြာႏိုင္ျခင္း၊ (၃) ထုိသုိ႔ အခ်ိန္မရသည့္တုိင္ေအာင္ တုိက္ပဲြ၌ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား ထိခုိက္ႏုိင္ျခင္း စသည္ တုိ႔ေၾကာင့္ တုိက္ခုိက္သိမ္းယူျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

“အေကာင္းဆံုး အႀကံဥာဏ္ေပးႏုိင္ပါသလား”
“ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ရန္သူ႔စခန္းေတြ ဘယ္မွာရွိတယ္၊ အင္အား ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္၊ ဘယ္ႏွစ္ေနရာရွိတယ္ဆုိတာ တိတိက်က် ေျမပံုနဲ႔တကြရရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဗံုးႀကဲေပးမယ္။ ဒါဆုိ ရန္သူ႔စခန္းပဲ ပ်က္စီးမယ္”
“ျမလိႈင္ ၾကားလာ။ မင္း ရန္သူ႔စခန္းေတြကုိ တိတိက်က်ညႊန္းတဲ့ ေျမပံု ရႏုိင္မလား”
“ရႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ခုျပန္ၿပီး ရရခ်င္း လာပုိ႔ေပးပါမယ္”
“ဗုိလ္ဘစိန္တုိ႔ကုိ ဖ်ာပံုသိမ္းေရး ခဏဆုိင္းထားဦးလုိ႔ ေျပာလုိက္ကြာ”
ဗုိလ္လက်္ာဆီမွ ျပန္လာေသာအခါ ရဲေဘာ္ဟန္ရင္အား ဗုိလ္ဘစိန္ထံသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ရဲေဘာ္စံယ်အား ဖ်ာပံု ၇ လမ္းမွ ဦးေလး ဦးအုန္းစိန္ထံသုိ႔ လည္းေကာင္း သတင္းပုိ႔ျခင္း၊ ေျမပံုရရွိေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဦးေလးဦးအုန္းစိန္သည္ အခြန္၀န္ရံုးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္၍ ေျမပံုရရွိေရးမွာ မခက္ခဲေသာ္လည္း ဖက္ဆစ္မ်ား၏ စခန္းမ်ား အတိအက်ရရွိရန္ လြယ္ကူမည္ဟု မထင္ခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ဦးအုန္းစိန္ သည္ ေအာက္ကြင္းရြာဘက္သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ပတ္လမ္းဘက္သုိ လည္းေကာင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၿပီး ရန္သူစခန္း မ်ားကုိ ေျမပံုၾကမ္း ဆဲြေပးရံုသာမက ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာအဖဲြ႕မွ ရရွိေသာ ေျမပံုေပၚတြင္ မင္နီသား၍ ရန္သူစခန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။ ဦးအုန္းစိန္ ထံမွ ေျမပံု ရလွ်င္ရခ်င္း ကၽြန္ေတာ္သည္ တေမာ့၀စခန္းသုိ႔ ခရီးျပင္းျပန္လာခဲ့ၿပီး ေျမပံုမ်ားကုိ အပ္ႏွံလုိက္ပါသည္။ ေျမပံုမ်ား ရရွိၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ရန္သူစခန္းမ်ားအား မဟာမိတ္တုိ႔မွ သြားေရာက္ ဗံုးႀကဲခဲ့ေသာ္လည္း မွန္းေျခမကုိက္ဘဲ ရန္သူစခန္း တစ္ခုမွလဲြ၍ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ ဗံုးအခ်ိဳ႕က်ခဲ့သျဖင့္ ရပ္သူ ရပ္သားအခ်ိဳ႕ ေသဆံုးခဲ့ၾကရပါသည္။ ယင္းကိစၥတြင္ ကၽြန္ေတာ္ တရားခံျဖစ္ေနမည္လားပင္မသိဟု စိတ္ထဲတြင္ ခံစားခဲ့ရပါသည္။

ကေဇာင္းတုိက္ပဲြ

ဤတုိက္ပဲြား ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ သမုိင္းတြင္ရစ္သည့္ တုိက္ပဲြႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ ဖက္ဆစ္တပ္ မ်ားသည္ အရူးမီး၀ုိင္းဟုိမွသည္မွ တုိက္ခုိက္ျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ စစ္ဆင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာ ကုိ ေျပာင္းလဲသံုးစဲြလာပါသည္။ ၎တုိ႔သည္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ရွိမည္ထင္ေသာ ရြာသုိ႔ အလံုး အရင္းႏွင့္ ခ်ီတက္၍ ရြာသူရြာသားမ်ားရွိမည္ထင္ေသာရြာသုိ႔ အလံုးအရင္းႏွင့္ ခ်ီတက္၍ ရြာသူ ရြာသားမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး စစ္ေမးျခင္း၊ မီးရိႈ႕ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳပါသည္။ ၾကာေသာ္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကုိ လက္ခံ ရန္ အလြန္ေၾကာက္ရံြ႕ၾကကုန္သည္။ ယခုအခါ အင္အားႀကီးမားစြာ တပ္စဲြ ထားေသာ ေနရာ ၂ ခုသာရွိ ပါသည္။ ယင္း ၂ ခုမွာ (၁) ကၽြန္ေတာ့္တပ္စုႏွင့္ အင္အား ၃၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ျပည့္သူ႔ အေရးေတာ္ပံုပါတီ မွ ေျပာက္က်ား မ်ား၏ တူးေျမာင္းစခန္း၊ (၂) ဗမာ့တပ္မေတာ္ ဗုိလ္ဘစိန္ ဦးစီးေသာတပ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ေျပာက္က်ား ၂၀၀ ခန္႔ ရွိေသာ ကေဇာင္းရြာစခန္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ထုိေန႔ ကား သႀကၤန္အႀကိဳေန႔ျဖစ္သည္။

တူးေျမာင္းရြာသုိ႔ ဆက္သားေရာက္လာသည္။ ဖ်ာပံုတြင္ ဖက္ဆစ္တပ္ႏွင့္ ရဲအဖဲြ႕ ေဘုိထုိင္အဖဲြ႕မ်ား စုေ၀း၍ နယ္သုိ႔ ဆင္းၾကမည္ဟူေသာ သတင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသတင္းအရ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ရန္သူမ်ား ခ်ီတက္လာႏုိင္သည့္ ေရလမ္း၊ ကုန္းလမ္းမ်ားမွ ဆီးႀကိဳတုိက္ခုိက္ႏုိင္ေရးကုိ စီစဥ္ၾကပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေန႔တစ္ေနကုန္ သည္အထိ ရန္သူမ်ား ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ျခင္းမရွိသျဖင့္ အေျခအေနကုိ မစဥ္းစား တတ္ ေအာင္ ျဖစ္မိပါသည္။ ထုိေန႔ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ ဓႏံုးေခ်ာင္းရြာမွ ရဲေဘာ္လွဦးဆုိသူ အေရးတႀကီး ေရာက္ရွိ လာၿပီး ယခုညေနဘက္ က ရဲသား ၃၀ ခန္႔၊ ေကဘုိထုိင္ ၂၅ ခန္႔၊ ေဟးဟုိး ၁၀ ခန္႔ႏွင့္ဖက္ဆစ္တပ္မွ စစ္သား ၁၅၀ ခန္႔ဖ်ာပံုၿမိဳ႕ ၏ ေတာင္ဘက္သုိ႔ ဆင္းသြားၾကသည္။ ၎တုိ႔ ခ်ီတက္သည္မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အား တုိက္ခုိက္ ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ၾကသည္ကုိ တပ္အပ္မေျပာႏုိင္ၾကေပ။ ကၽြန္ေတာ္ သည္ ကုိလွဦး၏ စကားဆံုးေသာအခါ ဖက္ဆစ္ရန္သူမ်ား အေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္စခန္းအား တုိက္ခုိက္ျခင္း မျပဳလွ်င္ မုခ်မေသြ ကေဇာင္းတြင္ တပ္စဲြထားေသာ ဗုိလ္ဘစိန္တပ္သုိ႔ တက္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္မည္ကုိ သေဘာေပါက္မိပါသည္။

ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ သႀကၤန္အက်ေန႔ျဖစ္၍ ကေဇာင္းရြာဖ်ားမွ အုိးစည္သံကေလးသည္ ေလဟုန္စီး၍ လြင့္ပါး လာသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားမွာ သီလေဆာက္တည္ရန္ ရြာဦးေက်ာင္းသုိ႔ လွဴဖြယ္၀တၳဳတုိ႔ျဖင့္ ေရာက္ရွိၾကကုန္သည္။ ဗုိလ္ဘစိန္သည္ ေဆးမွဴး ဆရာတင္ေအာင္ႏွင့္အတူ ကင္းမ်ား စစ္ေဆးၿပီး ကေဇာင္းအေနာက္ ရြာသူႀကီးႏွင့္ သူႀကီးကေတာ္တုိ႔ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သြားရန္ ျပင္ဆင္ေန ၍ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာဆုိၿပီး သူႀကီးအိမ္ေရွ႕ၾကမ္းေပၚ၌ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ဗုိလ္ေက်ာ္စုိးအား ႏိႈး၍ အက်ိဳး အေၾကာင္းေမးျမန္းၾကည့္ရာ ဗုိလ္ေအာင္စိန္တုိ႔ က်ံဳကဒြန္းဂါတ္ကုိစီး၍ သိမ္းယူခ့ေသာ လက္နက္မ်ား ေလွႏွင့္ အျပည့္ ပါလာေၾကာင္း ေျပာၾကားသျဖင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ လက္နက္ ခဲယမ္းမီး ေက်ာက္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရရွိသျဖင့္ ဗုိလ္ဘစိန္ ၀မ္းသာမိသည္။ ဗုိလ္ေက်ာ္စုိးအား ခ်ီးက်ဴးစကားေျပာ ဆုိ၍ ကေဇာင္းအေရွ႕ရြာတြင္ ဗုိလ္ဟန္သိမ္းတပ္ႏွင့္အဆင္သင့္ေတြ႕၍ ဗုိလ္ဟန္သိမ္းတပ္ ခရီးထြက္ေရးကုိ စီစဥ္ ညႊန္ၾကား လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိအခုိက္ ကရင္အဘုိးအုိ တစ္ေယာက္ ေမာပန္းႀကီးစြာျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဖက္ဆစ္တပ္ႀကီး ခ်ီတက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ႏွင့္အတူ ပုလိပ္အဖဲြ႕ ေကဘုိထုိင္ႏွင့္ ဟယ္ရီသိန္းဆုိသူ လည္းပါေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။

“ဖထီး၊ ဖက္ဆစ္တပ္က ခ်ီတက္လာတာ ေသခ်ာရဲ႕လား”
“ေ၀း ... ငါဘာလုပ္ မုသားေျပာရမွာလဲ စစ္ဗုိလ္ႀကီးရယ္။ သင္းတုိ႔နဲ႔ ငါနဲ႔ေတြ႕ခဲ့တာပဲ။ သူတုိ႔က ငါ့ကုိ မွာတယ္။ ဗမာေတြ ကုိ မပစ္ပါနဲ႔တဲ့။ သူတုိ႔လည္း ဗမာစစ္သားေတြကုိ မပစ္ပါဘူးတဲ့။ ေသနတ္သံၾကားရင္ ေျမမွ ၀ပ္ေနပါမယ္ တဲ့”
“ေက်းဇူးတင္တယ္ ဖထီး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခုပဲ စီစဥ္ပါမယ္”
ကရင္အဘုိးႀကီး ထြက္သြားေသာအခါ ဗုိလ္ဟန္သိမ္းခရီးထြက္ေရးကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီး၊ ရန္သူမ်ားအား အဆင္သင့္ ဆီးႀကိဳတုိက္ခုိက္ႏုိင္ရန္ စဥ္းစားရပါသည္။ ထုိအခ်ိန္မွာပင္ သေပကန္ရြာသားတစ္ေယာက္ အေျပး အလႊားေရာက္ရွိ လာျပန္ၿပီး။ ဖက္ဆစ္တပ္ႀကီး တက္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာလာျပန္ပါသည္။ ယင္းသုိ႔ဆုိလွ်င္ ရန္သူမ်ား အင္အားႀကီးမားစြာျဖင့္ တုိက္ခုိက္ေတာ့မည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဗုိလ္ဘစိန္သည္ ဆရာတင္ေအာင္ ၏ လက္ကုိ တင္းတင္းဆုပ္၍ စကားဆုိသည္။

“ပဲြၾကီးပဲြေကာင္းေတာ့ ေတြ႕ရၿပီေပါ့။ အရာတင္ေအာင္ေရ”
ဖက္ဆစ္တပ္မွ တပ္ခဲြတစ္ခဲြ ၁၅၀ ႏွင့္ ရဲအဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ေကဘုိထုိင္မ်ား၊ ေဟးဟုိးမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔တုိ႔သည္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔ညေနတြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕မွ စတင္ထြက္ခြာလာၾကၿပီး ဖ်ာပံုတမံရြာတြင္ စခန္းခ် ပါသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ မေရာင္းရေက်ာ္အတုိင္း ခ်ီတက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရန္သူမ်ားသည္ စက္ေသနတ္ၾကီး၊ စက္ေသနတ္ကေလးမ်ား အပါအ၀င္ လက္နက္မ်ိဳးစံု ပါ၀င္ပီး ျမန္မာမ်ားကုိ ေရွ႕မွတင္၍ ခ်ီတက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ နီးရာဓားကုိ ေၾကာက္၍ သူ႔ဆန္စား ရဲရေသာ္လည္း တကယ္တမ္း အသက္ျဖင့္ ရင္း၍ တုိက္ရေတာ့မည္ကုိ သေသာအခါ အလြန္အမင္း ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ၾက ကုန္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပဲြအသီးသီးတြင္လည္း ဖက္ဆစ္မ်ား အေရးနိမ့္ လ်က္ရွိေကာင္း မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိထက္ မၾကာေသးမီက မဟာမိတ္တုိ႔ လာေရာက္ဗံုးႀကဲ တုိက္ခုိက္ျခင္းသည္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္တုိ႔ ပူးေပါင္းမိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းၾကားၿပီး လည္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ့္ မိဘ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ သန္းသန္းတုိ႔သည္ ဖက္ဆစ္မ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္ အား တုိက္ခုိက္ရန္ ဆင္းသြားၿပီဟူေသာ သတင္းကုိ ၾကားသိလုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္၊ စုိးရိမ္ ပူပန္စိတ္ မ်ား အထြတ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၾကေလသည္။ မည္မွ်ပင္ ကၽြမ္းက်င္သည္ ဆုိလင့္စကား လက္နက္ခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္တုိက္ခုိက္ရေသာ အလုပ္သည္ အသက္ခႏၶာကုိယ္ အရင္းတည္ရေသာအလုပ္ မဟုတ္ ပါလား။ သန္းသန္းသည္ ဘုရားစင္ေရွ႕တြင္ တစ္ေနကုန္ထုိင္ေနသည္။ မိခင္ႏွင့္ အေဒၚမ်ားသည္ ကမ~မ႒ာန္းေက်ာင္း ၌ ေမတၱညကမ~မ႒ာန္းကုိ ထုိင္၍ ေမတၱာပုိ႔လ်က္ ရွိၾကကုန္သည္။ ထုိအခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္ သည္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကုိ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေနပါသည္။

ဗုိလ္ဘစိန္သည္ သေျပကန္ရြာမွ ဆက္သားျဖစ္သူအား ကေဇာင္းရြာအတြင္း အသိအိမ္ တြင္ ေနထုိင္ ရန္၊ ေလာေလာဆယ္ ရြာသုိ႔ မျပန္ရန္ တုိက္တြန္းရင္း ဗုိလ္ဟန္သိမ္းအား အသင့္ျပင္ရန္ ေျပာပါသည္။
“ဗုိလ္ဟန္သိမ္း၊ ခင္ဗ်ားတပ္ဖဲြ႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ရင္ ကန္ေဘာင္ကုိသြားႏွင့္ပါ။ ဟုိမွာ စက္ေသနတ္ႀကီး တပ္ခဲြက ဗုိလ္ခ်စ္စု သူ႔တပ္နဲ႔ ရွိေနတယ္။ ဗုိလ္ခ်စ္စုကုိလဲ ေျပာလုိက္ပါ။ ရန္သူအင္အား ၂၀၀ နဲ႔ ၃၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အသင့္ရွိေနပါလုိ႔။ ေနာက္ၿပီး က်ဳပ္ လုိက္လာမယ္”
ဗုိလ္ဘစိန္စကားဆံုးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဗုိလ္ဟန္သိမ္း၏ တပ္သည္ လက္နက္ကုိယ္စီျဖင့္ ကန္ေဘာင္ ဆီသုိ႔ အေျပး ခ်ီတက္ သြားသည္။ ထုိအခုိက္ ဗုိလ္ဘစိန္ ေခါင္းထဲသုိ႔ အသိတစ္ခု တုိး၀င္လာသည္။ ယခု ရန္သူမ်ား ခ်ီတက္ လာေၾကာင္း သတင္းေပးသူမ်ားမွာ ရြာသားမ်ားသာျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ ရန္သူအင္အား၊ လက္နက္ အင္အားႏွင့္ မည္သည့္လမ္းက ခ်ီတက္လာသည္ကုိ တိတိက်က် မေျပာႏုိင္ေပ။ အေကာင္းဆံုးမွာ မိမိတပ္မွ ရဲေဘာ္ကုိ ရုပ္ဖ်က္ေစလႊတ္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ -
“ေဟ့ ... ရဲေဘာ္ ေမာင္သန္း၊ အကူရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ကုိပါ ေခၚသြား၊ ငါးေဆာင္းတုိ႔၊ ငါးတုိ႔ ကြန္တုိ႔ ယူၿပီး ရန္သူအင္အားကုိ သြားေထာက္ေခ်ပါ။ အင္အား၊ လက္နက္၊ ဘယ္ပံုစံနဲ႔ ခ်ီလာတယ္ဆုိတာ မွတ္ခဲ့။ ကုိင္း ... သြားေတာ့ဒါပဲ”

ရဲေဘာ္ေမာင္သန္းႏွင့္အတူ ရဲေဘာ္ ညိဳမိႈင္းတုိ႔ ထြက္သြားၾကသည္ကုိ ၾကည့္ရင္း သက္ျပင္းခ်လုိက္မိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ က်ံဳကဒြန္းရြာမွ သိမ္းဆည္းလာေသာ လက္နက္မ်ားအနက္ ရုိင္ဖယ္မ်ားကုိ ရဲေဘာ္မ်ားအား ေပးေ၀ေစၿပီး ႏွစ္လံုးျပဴး၊ ၀င္ခ်က္စတာ ေသနတ္မ်ားကုိ ရြာမွ ေျပာက္က်ားမ်ားအား ေ၀ငွေပးထားရန္ မွာ ၾကားရပါသည္။ ဗုိလ္ဘစိန္သည္ မိမိအျဖစ္ကုိ စဥ္းစားရင္း ၿပံဳးမိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ယေန႔ သႀကၤန္အက်ေန႔တြင္ မိမိတပ္ႏွင့္ ရြာခံမ်ား စုေပါင္း၍ ရုိးရာအတာပဲြကေလး လုပ္၍ ရဲေဘာ္မ်ားအား အပန္းေျဖေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်္ကေလး ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏အၿပံဳးကေလး မပ်က္ျပယ္မီပင္ ဆက္သားတစ္ဦး အေျပးအလႊား ေရာက္လာျပန္သည္။

“ဆုိစမ္း ... ရဲေဘာ္၊ ျဖည္းျဖည္းေျပာ၊ အေမာလည္းေျဖဦး။ ေဟး ... ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ ေရတစ္ခြက္ယူခဲ့ စမ္းေဟ့”
“ဖက္ဆစ္တပ္ႀကီး၊ ဖုိးရွမ္းေပါစုဘက္ ေရာက္လာၿပီ”
“ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ ရဲေဘာ္”
“အုိး ... အမ်ားႀကီးပဲ ဗုိလ္ႀကီး။ အမ်ားႀကီးပဲ။ လူ ၄ ေယာက္ ထမ္းတာႀကီးေတြလည္း ပါတယ္ဗ်”
“အင္း ... စက္ေသနတ္ႀကီး ပါလာတာကုိး”
ဗုိလ္ဘစိန္သည္ ဆက္သားရဲေဘာ္အား ေမးျမန္းၿပီးေသာအခါ ဗုိလ္ေက်ာ္စုိးႏွင့္ ရံုးအဖဲြ႕အား ရံုးပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္း၍ ေျပာင္းေရႊ႕ထားရန္ မွာၾကားၿပီး၊ ဗုိလ္မ်ိဳးခ်စ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္သစ္မ်ားအား ရြာအေနာက္ဘက္ စည္းရုိးသုိ႔ သြားေရာက္၍ ရန္သူမ်ား ရြာအတြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳရန္ ဟန္႔တားတုိက္ခုိက္ရန္ မွာၾကား လုိက္ပါသည္။ ဗုိလ္မ်ိဳးခ်စ္တုိ႔ လူသုိက္ ထြက္ခြာသြားေသာ အခါ ဗုိလ္ဘစိန္သည္ လက္နက္အျပည့္အစံုကုိ ယူ၍ ရဲေဘာ္ ဘတင့္၊ ရဲေဘာ္ထြန္းၾကည္တုိ႔ႏွင့္အတူ ဖ်ာပံုကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေခါင္းေဆာင္ ကုိျမင့္ေအာင္ (ခ) ေက်ာ္သိန္း၊ ကုိဘဥာဏ္၊ ကုိတင္ေအးတုိ႔အားေခၚ၍ ဗုိလ္ခ်စ္စု၊ ဗုိလ္ဟန္သိမ္းတုိ႔ရွိရာ ကန္ေဘာင္ဆီသုိ႔ ထြက္လာခ့ဲပါသည္။ လမ္းတြင္ ကင္းေထာက္လႊတ္လုိက္ေသာ ရဲေဘာ္ေမာင္သန္းႏွင့္ေတြ႕၍ ေမာင္သန္းအား အက်ိဳး အေၾကာင္း ေမးရပါသည္။

“ရဲေဘာ္ေမာင္သန္း၊ အေျခအေန ဘယ္လုိလဲ”
“ေဟာ ... ဟုိမွာ လာေနၿပီ ဗုိလ္ႀကီး၊ မျ္ငတ္ယ မဟုတ္လား”
ရဲေဘာ္ေမာင္သန္းညႊန္ရာသို႔ ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ ရန္သူမ်ားသည္ ရြာဆီသုိ႔ လူတန္း ၂ တန္းခဲြ၍ ခပ္က်က်ဲ ခ်ီတ္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ယခုတက္လာေသာ အင္အားမွာ ၄၀-၅၀ ခန္႔သာျဖစ္သည္။
“ဒါပဲလား၊ ေမာင္သန္း”
“မဟုတ္ဘူး၊ ဖုိးရွမ္းေပါစု ဘက္ကလည္း တခ်ိဳ႕ ခ်ီတက္လာေနတယ္”
“ဘယ္ေလာက္မ်ားလဲကြ”
“ဒါထက္ မ်ားတယ္။ ဖက္ဆစ္တပ္က ၁၀၀ ေလာက္၊ အရန္တပ္နဲ႔ဆုိ ၂၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ ရွိတယ္ထင္တယ္၊ ဗုိလ္ႀကီး”
“ကုိင္း ... ေမာင္သန္း၊ မင္းတပ္ကုိ အျမန္သြားေတာ့”

ရဲေဘာ္ေမာင္သန္း ထြက္ခြာၿပီးေနာက္၊ ဗုိလ္ဘစိန္သည္ ကန္ေဘာင္ရုိးေပၚမွ ခ်ီတက္လာေသာ ရန္သူတပ္ မ်ားအား ကုိယ္ေရာင္ျပ၍ ရပ္ေနလုိက္သည္။ ရန္သူတပ္မ်ားသည္ ၂ တန္း ခ်ီတက္လာရာမွ ၄ တန္း ခဲြလုိက္ သည္။ ကန္ေဘာင္အတြင္းမွ စက္ေသနတ္ႀကီး ရဲေဘာ္ေမာင္ေပါသည္ ရန္သူမ်ားအား စက္ေသနတ္ႀကီးျဖင့္ လုိက္ခ်ိန္ရင္း မရိုးအရြ ျဖစ္ေနသည္။ ၎၏ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားသည္ တပ္ခဲြမွဴး၏ “ပစ္”ဟူေသာ အမိန္႔ကုိ ေစာင့္ရင္း ခလုတ္ေပၚတြင္ အသာတင္ထားလုိက္သည္။ ရဲေဘာ္သာထုိက္မွာ စက္ေသနတ္ႀကီး ေဘးမွ ယမ္းဗံုးႀကီးကုိ ဖြင့္ကာ ယမ္းကတ္မ်ား တစ္ကတ္ၿပီးတစ္ကတ္ ထုိးေပးရန္ အသင့္ေစာင့္ေနပါသည္။

ထုိ႔အတူ ဗုိလ္ဟန္သိမ္း ၏ တပ္မွာလည္း ကန္ေဘာင္တြင္ ၀ပ္၍ အသင့္ခ်ိန္ထားၾကသည္။ စက္ေသနတ္ကီး တပ္ခဲြမွဴး ဗုိလ္ခ်စ္စု၊ တပ္ခဲြ (၂) တပ္ခဲြမွဴး ဗုိလ္ဟန္သိမ္းတုိ႔သည္ ရန္သူ႔ အေျခအေနကုိၾကည့္၍ တာ၀န္မ်ားကုိ ခဲြေ၀လ်က္ရွိၾကသည္။ ရဲေဘာ္ေမာင္ေပါသည္ သူ႔တပ္ခဲြမွဴး ဗုိလ္ခ်စ္စုအား ပစ္ရေတာ့မလား၊ ပစ္ရေတာ့မလားဟု တေမးထဲ ေမးေနပါသည္။ ဗုိလ္ခ်စ္စုသည္ ရန္သူမ်ားကုိ ေနာက္ဆံုးလူမွ စ၍ ပစ္ၿပီး ေရွ႕ကုိ ဆဲြ၍ ပစ္ရမည္ဟု ေျပာ၍ “ပစ္” ဟူေသာ အမိန္႔ကုိ ေပးလုိက္ပါသည္။ အမိန္႔သံဆံုးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္ နက္၊ စက္ႀကီးသံ၊ ဘရင္းဂန္းသံ၊ ရုိင္ဖယ္သံမ်ားသည္ ဘ၀ဂ္သုိ႔တုိင္ ဆူယံသြားပါေတာ့သည္။ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ပစ္ေနၾကသည္မွာ အ၀ီစိပြက္မွ် ျဖစ္ပါသည္။ နံနက္ ၇ နာရီခန္႔မွ စတင္တုိက္ခဲ့ၾက သည္မွာ ၈ နာရီ ေက်ာ္သည့္အထိ တုိက္ပဲြကား ျပင္းထန္ဆဲျဖစ္သည္။ ရန္သူမ်ားသည္ တုိက္ကြက္မ်ားေျပာင္းလာသည္။

ကေဇာင္းရြာ ေနာက္ေက်ာမွ ပန္း၍တက္ကာ ရြာကုိ သိမ္းမိရန္ ႀကိဳးစား ၾကျပန္သည္။ အေနာက္ဘက္တြင္ ဗုိလ္မ်ိဳးခ်စ္ႏွင့္ ဗုိလ္မုိးနက္တုိ႔ရွိၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ ရဲေဘာ္သစ္မ်ား ကုိ ဦးေဆာင္၍ ရွိသမွ်အင္အားျဖင့္ ခုခံလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားကလည္း ရန္သူမ်ား ေၾကာက္ လန္႔ေစရန္ ညာသံေပး၍ ပါးစပ္ေသနတ္မ်ား ပစ္ေပးၾကပါသည္။ ရန္သူမ်ားသည္ ထုိအခါတြင္မွ လူစုလူေ၀း ရွိေနေသာ ေနရာကုိ ခန္႔မွန္းသိရွိကာ စိန္ေျပာင္းႏွင့္ ပစ္ပါေတာ့သည္။ စိန္ေျပာင္းက်ည္ဆန္ သင့္၍ ရြာသား ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ က်ဆံုးသြားပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္မ်ိဳးခ်စ္၊ ဗုိလ္မုိးနက္၊ ဗုိလ္ေက်ာ္စုိးတုိ႔ လူသုိက္မွာ ရန္သူမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ဗုိလ္ဘစိန္ႏွင့္တကြ ဗုိလ္ခ်စ္စု၊ ဗုိလ္ဟန္သိမ္းႏွင့္ ရဲေဘာ္အားလံုး က်ဆံုးကုန္ၿပီဟု ယူဆကာ ၀ဲႀကီးရြာဆီသုိ႔ ဆုတ္ခြာသြားၾကပါေတာ့သည္။
စက္ႀကီးႏွင့္ တရစပ္ပစ္ေနသည့္ၾကားမွ ရန္သူမ်ားသည္ တြား၍ တက္လာၾကသည္။

ယင္းကား ဖက္ဆစ္ မ်ား၏ မဆုတ္မနစ္ေသာ အေသခံတုိက္သည့္ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ စိတ္ဓာတ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဗုိလ္ဘစိန္သည္ ရန္သူ မ်ားေနာက္ေက်ာမွ တ္၍ ရြာကုိသိမ္းၿပီး မီးရိႈ႕မည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဗုိလ္ဟန္သိမ္း အား ရြာေနာက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္သိမ္းရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ ရန္သူ၏ ေနာက္ေက်ာမွ ၀င္တုိက္ရန္ ညႊန္ၾကားရ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေသနတ္သံမ်ား ဆူညံေနသျဖင့္ ဗုိလ္ဟန္သိမ္းအား ေအာ္ေျပာ၍ မၾကားသျဖင့္ ရဲေဘာ္ ဘတင္သည္ ေျမျပင္ေပၚ၌ တရီႊရီႊ ျဖတ္သန္းေနေသာ က်ည္ဆန္မ်ားေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေဘးမွ ကပ္ကာ ဗုိလ္ဟန္သိမ္းထံသုိ႔ လာခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေခ်ာင္း၏ လက္ယာေဘးတြင္ ကပ္၍ ခုိေနေသာ ဖက္ဆစ္ တပ္ကုိ ေတြ႕ည္။ ပထမေသာ္ မိမိတုိ႔ ဗမာ့တပ္ေတာ္မွဟု ထင္၍ “ဆက္သားလာတယ္ေဟ့” ဟု ေအာ္၍ ေျပာလုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ တျဖည္းျဖည္း နီးလာေသာအခါ ေငြေရာင္သြားမ်ားကုိ တအားၿဖဲ၍ “ရာပါ၊ ရာပါ” ဟု ေခၚေနေသာ ဖက္ဆစ္တပ္သားတစ္ဦးကုိေတြ႕ၿပီး လန္႔ဖ်ပ္ကာ ေခ်ာင္းထဲသုိ႔ လွိမ့္ခ်လုိက္ေလ သည္။ ရဲေဘာ္ ဘတင္ တစ္ေယာက္ ေသကံမေရာက္၍သာ အသက္ရွင္ခဲ့ရပါသည္။

ရဲေဘာ္ ဘတင္၊ ဗုလ္ဟန္သိမ္းထံသုိ႔ မေရာက္ဘဲ ဗုိလ္ဘစိန္ထံ ျပန္လာႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ အမွန္စင္စစ္ ကံ ေကာင္းသည္ဟု ဆုိရေခ်မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မီတာ ၁၀၀ ခန္႔အထိ ရန္သူမ်ား ရွိေနျခင္းႏွင့္ စက္ ေသနတ္ႀကီးအဖဲြ႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိလုိက္ရျခင္းေၾကာင့္ပင္။

“အဘ ... ရြာက်ေတာ့မယ္။ ရြာက်ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး ၀ုိင္းၿပီးသား ျဖစ္သြားမယ္။ အခ်ိန္ရွိတုန္း ရြာထဲ ၀င္ရေအာင္”
ဗုိလ္ဘစိန္ သည္ ဗုိလ္ဟန္သိမ္း၏ အထက္ပါစကားကုိ ၾကားလုိက္ရာတြင္ ရုတ္တရက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကုိ ျမန္ျမန္ခ်လုိက္မိသည္။ ရန္သူမ်ား ညွပ္ပူးညွပ္ပိတ္ တက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ဘက္ ရန္သူကုိ အျပတ္ႏုိင္ေအာင္ တုိက္ၿပီးမွသာ က်န္ရစ္သူကုိ ၿဖိဳရလြယ္ကူမည္ျဖစ္သည္။
“ဗုိလ္ဟန္သိမ္းေရ၊ ဒီကန္ေဘးက ရန္သူကုိ အရင္ႏုိင္ေအာင္ တုိက္ရမယ္။ ၿပီးရင္ က်ဳပ္တုိ႔အားလံုး ကန္ထဲမွ စုၿပီး ရြာကုိ ခ်ီလာတဲ့ ရန္သူကုိ ျပန္တုိက္ရမယ္”
“ေကာင္းတယ္”

ဗုိလ္ဘစိန္သည္ ကန္ေဘးမွကပ္၍ တက္လာေသာ ရန္သူအား စက္ႀကီးျဖင့္ တရစပ္ ပစ္ခုိင္းသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ႏွစ္စင္းသည္ တုိက္ပဲြျဖစ္ေနသည့္ေပၚမွ တည့္တည့္ပ်ံသြားပါသည္။ ရန္သူမ်ား သည္ ဗမာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္တုိ႔ အဆက္အသြယ္ရရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ဟန္ တူပါသည္။ ရုတ္တရက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းသြားသည္ ကုိ ေတြ႕လုိက္ရေလသည္။ ယင္းအခြင့္ေကာင္းကုိယူ၍ ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ အတူ ေခ်ာင္းကုိ ျဖတ္ကူးလုိက္ၾကသည္။ ဗုိလ္ဟန္သိမ္းသည္ ေျခာက္လံုးျပဴးကုိင္၍ ေရွ႕မွ တက္ေနသျဖင့္ အကာအကြယ္ ယူရန္ ဗုိလ္ဘစိန္ မၾကာခဏ သတိေပးရပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ခ်ီတက္ေန သည္ကုိ ရဲေဘာ္မ်ား မွား၍ မပစ္မိရန္လည္း “တုိ႔ ဒီက တက္ေနတယ္ေဟ့” ဟု ၃ ႀကိမ္မွ် အသံေပးေသာ အခါတြင္မွ သစ္ပင္ေပၚတြင္ ကင္းေစာင့္ေနေသာ ရဲေဘာ္က ၾကားေၾကာင္း အသံျပန္ေပးသည္။ ရန္သူအား ဗုိလ္ဘစိန္ ေအာ္သံကုိ ၾကားေကာင္း ၾကားလိမ့္မည္ ထင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မတတ္ႏုိင္ၿပီ။

ထုိအခ်ိန္ြင္ က်ံဳကဒြန္းရြာကုိ စီး၍ လက္နက္မ်ား သိမ္းဆည္း၍ ျပန္လာေသာ ဗုိလ္ေအာင္စိန္၏ တပ္ခဲြ ၃ သည္ ၀ဲႀကီး လယ္ကြင္းထဲ၌ စခန္းခ်လ်က္ အိပ္စက္နားေနၾကၿပီး၊ နံနက္ေ၀လီေ၀လင္းအခ်ိန္အတြင္း ၀ဲႀကီးရြာထဲသုိ႔ ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ရဲေဘာ္မ်ားကုိ အနားေပးၿပီး စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေနစဥ္ ကေဇာင္းရြာဘက္မွ စက္ေသနတ္ႀကီး ပစ္သံ၊ စိန္ေျပာင္းပစ္သံမ်ားၾကားရသျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအစီအစဥ္ေျပာင္း လ်က္ ကေဇာင္းရြာသုိ႔ အျပင္း ခ်ီတက္ခဲ့ၾကေလသည္။ နံနက္ ၈ နာရီခဲြခန္႔တြင္ ပိန္းေခ်ာင္းသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။ ကေဇာင္းရြာ ၏ ေျမာက္ဘက္ယြန္းယြန္း မီတာ ၈၀၀ ခန္႔ေ၀းေသာ ဥယ်ာဥ္စုရြာကေလးတစ္ရြာျဖစ္ သည္။ ဗုိလ္ေအာင္စိန္ သည္ ကေဇာင္းရြာမွ ေျပးလာေသာ ရြာသားအခ်ိဳ႕ကုိ ေမးသည္။ တုိက္ပဲြျဖစ္ေန သည္ဟုသာ ေျပာ၍ မည္မည္ရရ မည္သူမွ် မေျပာႏုိင္ဘဲ ရွိပါသည္။ ေရွ႕သုိ႔ ဆက္ရန္လည္း ရန္သူမ်ား မည္သည့္ အရပ္တြင္ ရွိေနသည္ကုိ မသိရျခင္းေၾကာင့္ ဆက္၍ မတက္ရဲေအာင္ ျဖစ္ရသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ပိန္းေခ်ာင္းရြာထဲ၌ ဗုိလ္ရဲဥိးကုိ အခန္႔သင့္ေတြ႕လုိက္ရသျဖင့္ ဗုိလ္ဘစန္တုိ႔ ဘယ္မွာရွိသည္ကုိ ေမးျမန္းရ သည္။ ဗုိလ္ရဲဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ဗုိလ္ဘစိန္ႏွင့္ ဗုိလ္ဟန္သိမ္းတုိ႔ တပ္မ်ား ဖုိးရွမ္းေပၚစု ရြာနားက ကန္ထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုိလ္ေအာင္စိန္ ေရာက္ေသာအခ်ိန္သည္ စစ္ပဲြအရံႈးအႏိုင္အတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ ရန္သူမ်ားသည္ ကေဇာင္းရြာႏွင့္ မီတာ ၁၀၀၊ ၁၅၀ အတြင္းသုိ႔ ခ်ဥ္းနင္း ၀င္ေရာက္လာၾက၍ အနီးကပ္တုိက္ပဲြအတြက္ လွံစြပ္မ်ားပင္ တပ္ဆင္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ဗုိလ္ေအာင္စိန္ သည္ လႊတ္လုိက္ေသာဆက္သား ျပန္ေရာက္သည္အထိ မေစာင့္ေတာ့ဘဲ ဤေသေရး ရွင္ ေရးအခ်ိန္တြင္ ရန္သူအား ရွာ၍ တုိက္ခုိက္ျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ ကေဇာင္း ရြာႏွင့္ မီတာ၁၀၀၊ ၂၀၀ တြင္ လႈပ္လႈပ္လႈပ္လႈပ္ ေရြ႕လ်ားေနေသာ ျမင္ကြင္းဆီသုိ႔ ဘရင္းကုိင္ရဲေဘာ္အား အခ်က္တုိႏွစ္ဆင့္မွ် ဆဲြရန္ အမိန္႔ေပးလုိက္ပါသည္။ ဘရင္းကုိင္ ရဲော္ ေအာင္ျမၾကည္သည္ ကန္သင္းေပၚ တြင္ ဘရင္းကုိတင္၍ ၆ ခ်က္စု၊ ၅ ခ်က္စုမွ် ဆဲြလုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ရန္သူမ်ားထံမွ ျပန္လွန္ပစ္ခတ္ ေသာ က်ည္ဆံမ်ားသည္ မုိးသီးမုိးေပါက္ပမာ ေရာက္ရွိလာပါေတာ့သည္။

ကံေကာင္းေထာက္မသည္ဟု ဆုိရဖြယ္ပင္။ ရန္သူမ်ားသည္ ကေဇာင္းရြာသုိ႔ လြတ္လြတ္ကင္းကင္း ၀င္ ေရာက္စီးနင္းခ်ိန္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဗုိလ္ေအာင္စိန္၏ တပ္မွ ေဘးဘက္၀င္ေရာက္ ထုိးေဖာက္ တုိက္ခုိက္ ျခင္းျဖင့္ ရန္သူမ်ား ကေဇာင္းရြာသုိ႔ မ၀င္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ဗုိလ္ေအာင္စိန္ တပ္ရွိရာသုိ႔ ျမားဦး လွည့္၍ တုိက္ရပါ ေတာ့သည္။
မြန္းတည့္ေန သည္ ျခစ္ျခစ္ေတာက္ ပူလွသည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိက္ပဲြကား အရွိန္ေကာင္းတုန္း၊ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ သဲႀကီးမဲႀကီး ပစ္ခတ္ေနတုန္းပင္။ ရန္သူမ်ားသည္ မူလက ဗမာ့တပ္မေတာ္ကုိ ၾကက္ကေလး၊ ငွက္ကေလးမ်ားကဲ့သုိ႔ သာသာျဖင့္ ဖမ္းယူႏုိင္မည္ဟု တြက္ခဲ့ရာတြင္ ယခုမွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ လံုး၀ မကုိက္ ျဖစ္ခဲ့ေခ်ၿပီတကား ...။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဗုိလ္ဘစိန္၏ နားထဲသုိ႔ အသံတစ္သံ တုိး၀င္လာသည္။ ယင္းကား “ဗုိလ္ေအာင္စိန္တပ္ ေရာက္ လာၿပီ” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ဘစိန္သည္ တစ္ဖက္တြင္ သဲသဲမဲမဲ ပစ္ေနေသာ ဗုိလ္ဟန္သိမ္း အား ဗိုလ္ေအာင္စိန္၏ တပ္ေရာက္လာညပီျဖစ္ေၾကင္း အသိေပးလုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အသံကကဲြအက္ေနေလၿပီ။ သုိ႔ေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ကုိ သံကုန္ဟစ္၍ “ဗုိလ္ေအာင္စိန္တပ္ေရာက္လာၿပီ”ဟု ၃ ႀကိမ္ ေအာ္ခုိင္းသည္။ ခင္ေမာင္၏ ေအာ္သံေၾကာင့္ ဗုိလ္ဟန္သိမ္းၾကားေအာင္ ျပန္ေအာ္သည္။ ရန္သူႏွင့္စာလင္ လက္နက္အင္အား လူအင္အား ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္အင္အားမွာ ျပည့္၀သျဖင့္ ဤတုိက္ပဲြသည္ မုခ်မေသြႏုိင္မည္ဟု ဗုိလ္ဘစိန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားခဲ့ပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ စစ္ပဲြဆုိသည္မွာ လက္နက္ အင္အား လူ အင္အား ေကာင္းရံုမွ်ျဖင့္ ေအာင္ပဲြခံႏုိင္သည္ မဟုတ္ရကား ...။

ဆက္ရန္
.

1 comment:

မင္းအရိပ္ said...

အစ္မႀကီး
ျမလႈိင္၏ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္က အပုိင္း(၅၀)ထိပဲ ရွိတာလား အဆုံးမသတ္ရေသးဘူးေနာ္
ဟုတ္လားမသိဘူး