Saturday, October 27, 2012

ခါးရွားဒင္းေအာင္ ၏ ခရီးသြားေဖာ္, အပိုင္း (၇)

ေရၾကည္တစ္ေပါက္ေသာက္ရဖုိ႔အေရး

" ဦးတူးမုိင္၊ ေရာ့ ခင္ဗ်ားမွာတဲ့ ရာဘာကၽြတ္ "
ဦးဂင္ရန္လီသည္ ဂ်စ္ကားေပၚမွ စက္ဘီးတာယာကၽြတ္အေဟာင္း တစ္ေထြးတစ္ပုိက္ႀကီးကုဆဲြခ်ကာ ဦးတူးမုိင္ အား ပစ္ေပးေလ၏။ ဤသုိ႔ ေျပာဆုိျပဳလုပ္သည္မွာ ဦးဂင္ရန္လီျမစ္ႀကီးနားမွ ျပန္ေရာက္လာသည့္အခါ တုိင္းျဖစ္ သည္။ ဦးတူးမုိင္ သည္ ဦးဂင္၇န္လီတုိ႔ရံုးမွ ရံုးေစာင့္ ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ သူသည္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးေရရရွိေရး တာ၀န္ခံ လည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ႔အား " ေရမင္းႀကီး " "ေရ၀န္ႀကီး" ဟု သူ၏ကြယ္ရာတြင္ ဂုဏ္ျပဳေျပာဆုိၾက၏။

သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ " ေရမင္းႀကီး " ႏွင့္ စက္ဘီးတာယာကၽြတ္ေဟာင္းႏွင့္ မည္သုိ႔ပတ္သက္ေနသနည္းဟု ေမးဖြယ္ ရာရွိ၏။ အလြန္ ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္ဟု ေျဖရပါမည္။ ဦးတူးမုိင္တြင္ စက္ဘီးကၽြတ္ေဟာင္းျပတ္ လွ်င္ကား ၿမိဳ႕တြင္ ေရရွားၿပီ။ ၿမိဳ႕လူထု ေရ-ေ၇ ဟုပြက္စီပြက္စီေျပာၾကၿပီ။ ပလတ္စတစ္ပံုးျဖဴေတြကုိင္ ၍ ေလွ်ာက္သြားေနၾကၿပီ။
ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အထက္ေပ ၄၆၀၀ တြင္တည္ရွိ၏။ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ တည္ထား ၍ ေရတြင္းတူး၍မရ။ သုိ႔ျဖစ္၍ သံမဏိပိုက္မ်ားျဖင့္ ေရသြယ္မႈျဖန္႔ေ၀သည့္ စနစ္ကုိ ဟုယခင္ အဂ္လိပ္ေခတ္ ကပင္ စတင္ခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ရွိ ေတာင္က်ေရ "၀ါ့စပ္ခ" ေခ်ာင္းမွ သြယ္ယူ၏။ တစ္ၿမိဳ႕လံုးသုိ႔ ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ ေ၀ေပးႏုိင္ သည့္ ေနရာကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေရေလွာင္ကန္မ်ား ျပဳလုပ္ထား၏။ အဓိကက်သည့္ ကန္ မွာ ႏွစ္ကန္ တဲြေရကန္ႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ ကာလအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၇)ေက်ာ္ၿပီျဖစ္၍ ကန္နံရံ မ်ားေပါက္ၿပဲ လ်က္ရွိၿပီ။ ကန္ေအာက္ေျခတြင္ ေရ ၁၀ ပံု ၁ ပံုသာေလွာင္ႏုိင္ေတာ့သည္။ ၿမိဳ႕တြင္း ေရ အခက္အခဲ မွာ ဤ သည္လည္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
သံမဏိပုိက္ မ်ားသည္လည္း ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္၍ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေဆြးျမည့္ေပါက္ၿပဲလ်က္ရ်ိ ၾကၿပီ။ ဒီေတာ့ ေရသည္ ထုိအေပါက္မ်ားမွ မိခင္ေျမႀကီးဆီသုိ႔ အလုအယက္ ဆင္းေျပးကုန္၏။ ဤတြင္ ဦးတူးမုိင္ ၏ တာယာကၽြတ္ေဟာင္းသည္သာလွ်င္ ေရတာဆီးေရးအေကာင္းဆံုးလက္နက္ ျဖစ္လာပါေတာ့ သည္။

ဦးတူးမုိင္သည္ တာယာကတ္မ်ားကုိ ထမ္းခါ တစ္ၿမိဳ႕လံုးေနရာအႏွံ႔ပုိက္လုိင္းလုိက္၍ အေပါက္ရွာေဖြ ရစ္ပတ္ ေန ရ၏။ ပုိက္ခုိးေဖာက္ေရသြယ္ယူသည့္ ေနရာမ်ား တားဆီးဖာေထးရ၏။ သံမဏိပုိက္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕တြင္း သာမက ေရ စတင္သြယ္ယူသည့္ ၀ါ့စပ္ခေခ်ာင္းအထိ ရွည္လ်ား၏။
၀ါ့စပ္ခေခ်ာင္း မွ ပင္မေရေလွာင္ကန္အထိ ေပ ၅၀၀၀ မွ်ရွိရာ ဦးတူးမုိင္သည္ ထုိေရခံေခ်ာင္းအခ် သြားေနရ ၏။ ပုိက္ထိပ္၀ မွ အမိႈက္မ်ား ဖယ္ရွားရ၏။ ခ်ံဳခုတ္၍ ပုိက္ေပါက္ရွာရ၏။ သူသည္ ကၽြတ္လုိက္၍ ေသြးစိမ္း ရွင္ရွင္ စီးက်ေန သည့္ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ မုိးခ်ဳပ္မွ အိမ္ျပန္ေရာက္လာတတ္၏။

ၿမိဳ႕လုထူ သည္ ဂင္ရန္လီေရာက္သည့္ေန႔မွစ၍ ေရ-ေရ ဟုသာေျပာဆုိ၏။ ေရရရွိေရးကုိသာ တင္ျပၾက ၏။ ေရပုိက္မ်ား ကုိကား ဦးတူးမုိင္ ယာယီေျဖရွင္းေပး၍ ရ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေရကန္ႀကီးမ်ားျပဳျပင္ရန္ကား ၿမိဳ႕လူထု အေနျဖင့္ မတတ္ႏုိင္။ ေငြေၾကး၊ အတတ္ပညာ လုိသည္။ သည္ေတာ့ အထက္အဖဲြ႕အစည္းသုိ႔ တင္ျပရန္ လုိအပ္ေလ သည္။ သုိ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေရရရွိေရး၊ ေရကန္မ်ားျပဳျပင္ေရးအတြက္ အထက္အဖဲြကအစည္းသုိ႔ တင္ျပ အကူအညီေတာင္းခံ တင္ျပၾကေလသည္။
ကမၻာ့မ်က္ႏွာျပင္၏ ၇၀ % သည္ ေရထုျဖစ္သည္ဟုဆုိၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားစြာ တုိ ႔၌ ေသာက္သံုးေရ၊ ေရၾကည္ေရသန္႔ျပႆနာရွိသည္ဟု စာနယ္ဇင္းမွာဖတ္ရ၏။ ေရဒီယုိမွာၾကားရ၏။ ရုပ္ျမင္ သံၾကားမွာျပ၏။ တခ်ိဳ႕ တုိင္းျပည္မ်ားဆုိလွ်င္ သူမ်ားတုိင္းျပည္မွ ေရကုိ သြယ္ယူေသာက္ရသည္ဆုိၾက၏။

ဂင္ရန္လီ တုိ႔ ရြာသည္ ေတာင္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္ထားေသာ္လည္း ေရျပႆနာမရွိခဲ့။ လူဦးေရသည္လည္း ရာဂဏန္း ပင္ မျပည့္ခ်င္သည့္ရြာျဖစ္၍ စမ္းေရေပါက္ သံုးေပါက္တြင္ လက္ယက္ေရတြင္းျပဳ လုပ္ထားရံုႏွင့္ ေရျပႆနာၿပီး ၏။ ေတာင္ေပၚေဒသတြင္ မုိးမ်ားရကား စမ္းေရေပါက္ခမ္းေျခာက္ သည္ ဟူ၍ မရွိ။ ေရၾကည္ ေရသန္႔ အစဥ္ေသာက္သံုးးရပါ၏။
ဂင္ရန္လီႀကီးျပင္း လာ၍ သူမ်ားၿမိဳ႕ရြာသုိ႔ ေရာက္လာသည့္အခါတြင္ကား ေရျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရ၏။ အမွန္ ေတာ့္ ထုိၿမိဳကရြာ မ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ ေရရွား၍မဟုတ္၊ ဓနအင္အားႏွင့္ ပညာခ်ိဳ႕တဲ့၍ ျဖစ္သည္က မ်ား၏။

မန္စီၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္အစြန္တြင္ နမ္ယူးေခ်ာင္းရွိ၏။ အေရွ႕ႏွစ္မုိင္ခန္႔တြင္ နမ္ေဂ်ေခ်ာင္းရွိ၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိေခ်ာင္းမ်ား မွ ေရသြယ္ေရနည္းပညာမရွိ။ နည္းစနစ္မသိ။ သိပါေသာ္လည္း ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မျပဳႏုိင္။ သည္ေတာ့ မရွားပါး သင့္ေသာ ေရသည္ထုိၿမိဳ႕၌ ေႏြရာသီတြင္ ရွားပါးလာ၏။ ေက်ာက္ဖ်ာခံ၍ နက္နက္ မတူး ႏုိင္ ဟုဆုိၾကသည္ ေရတြင္းမ်ားသည္လည္း ခန္းေျခာက္ကုန္ၾကၿပီ။
ဦးဂင္ရန္လီေနသည့္ အိမ္နားတြင္ ျပည္ေတာ္သာ ေရတြင္းတစ္ခုရွိ၏။ မုိးရာသီတြင္ေရသည္ အေပၚေဘာင္အထိ တက္လာၿပီး ေရပံုးျဖင့္ ႀကိဳးမပါဘဲ ခပ္၍ရ၏။ ေႏြရာသီတြင္ကား ေအာက္ေျခ၌ ေရစိမ့္ ရံုသာရွိေတာ့သည္။ သည္ေတာ့ ၀ီရိယ ရွိသူ ဦးသူက ေရရ၏။ ေနာက္က်သြားသူကား ႏုိ႔ဆီခြက္သုိ႔မဟုတ္ ဒန္လက္ဆဲြခ်ိဳင့္အေသးကုိ ႀကိဳးေသးေသးျဖင့္ ခ်ည္ကာတြင္း ထဲခ် ေရကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစုယူရေတာ့၏။

ညပုိင္း ေရအသံုးနည္းသည့္အခ်ိန္တြင္မူ ေရတြင္းေရသည္ ႏွစ္ေပခန္႔ ရွိေနတတ္၏။ ထုိေရကုိ နံနက္ အေစာဆံုး ထႏုိင္သူ ရမည္။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ကား ၿမိဳ႕အစြန္ နမ္ယူးေခ်ာင္းသုိ႔ လစ္ေပေတာ့။
ဂင္ရန္လီ တုိ႔ အိမ္နားက ေရတြင္းသည္ လွ်ိဳတစ္ခု၏ ထိပ္တြင္ရွိ၏။ ထုိလွ်ိဳ၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္းတြင္ ေဒၚမန္း တုိ႔လက္ယက္ေရတြင္း ရွိ၏။ သက္ငယ္ျဖင့္ မုိးၿပီး၀ါးခ်မ္းျဖင့္ကာထား၏။ ေဒၚမုန္းသည္ က်န္းမာတုတ္ခုိင္ သည့္ အိမ္ရွင္မ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူအိမ္ေထာင္ရွင္၏ ခႏၶာကုိယ္သည္ သူ၏ ထက္၀က္မွ်သာရွိရာ လင္မယား ရန္ျဖစ္သည့္ အခါမ်ား တြင္ လင္ေယာက္်ားအား ဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး ဖင္ခုထုိင္ထားရာ သူ႔ေယာက္်ားခမ်ာ တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္ႏုိင္ အရံႈးေပးၿမဲဟုဆုိၾက၏။

သူသည္ အလြန္၀ိရိယရွိသူလည္း ျဖစ္၏။ သူမ်ားတကာ အိပ္ေပ်ာ္ခ်ိန္ ညသန္းေကာင္ေက်ာ္၌ ထၿပီး ေရခပ္သည္။ အိမ္ တြင္ ရွိသမွ် စဥ့္အုိးကအစ ပံုးႀကီးပံုးငယ္မက်န္ေရျဖည့္သည္။ ၿပီးလွ်င္ သူ၏မဟာ လက္ယက္ ေရတြင္း ထဲသုိ႔ေခါက္တုန္႔ေခါက္ျပန္ ခပ္ထည့္ပါေတာ့သည္။ အာရံုမတက္ ခင္ ျပည္ေတာ္သာေရတြင္း သည္ ေရစင္ ကုန္ခမ္း ၍ သဲႏုသာက်န္ၿပီ။ ထုိအခ်ိန္မွသာ ေဒၚေရႊမုန္းသည္ စိတ္ခ် လက္ခ် စက္ေတာ္ေခၚေန ပါေတာ့ သတည္း။
ေဒၚမုန္းေလာက္မွ ၀ီရိယမရွိေသာ ေရတြင္းနားခ်င္းမ်ား ေရပံုးကုိယ္စီထမ္း၍ သြားၾကေလေတာ့ နမ့္ယူးေခ်ာင္း။ ျမစ္ႀကီးျမစ္ငယ္ ေခ်ာင္းႀကီးေခ်ာင္းငယ္တုိ႔၏ ဘ၀ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ရာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ တြင္ ေရရွားသည္ဆုိလွ်င္ ယံုၾကည္ႏုိင္ဖြယ္မရွိ။ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲရွိသည္ဆုိလွ်င္လည္း သေဘာတူၾက မည္မဟုတ္ သုိ႔ေသာ္ ဦးဂင္ရန္လီ သည္ ထုိေဒသ ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲႏွင့္ႀကံဳခဲ့ရေလသည္။

ထုိၿမိဳ႕သည္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ရွိ၏။ ျမစ္လက္တက္တစ္ခုသည္ ျမစ္မႀကီးမွခဲြထြက္ကာ ထုိၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးကပ္ စြာ စီးဆင္းသြား၏။ သူတုိ႔သည္ ျမစ္ဖ်ားမရွိေသာ ထုိေရစီးေၾကာင္းႀကီးကုိ လိႈင္ျမစ္ဟု သမုတ္ၾက ၏။ ထုိၿမိဳ႕သားတုိ႔သည္ လိႈင္ျမစ္ကုိေကြ႕ပတ္၍ ဧရာ၀တီျမစ္မႀကီးဆီသုိ႔ သြားေနရ သည္ကုိ စိတ္မရွည္ႏုိင္ၾက။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျဖတ္လမ္းေဖာက္သည့္ အေနျဖင့္ သူတုိ႔ၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမစ္မႀကီးတည့္တည့္ တူးေျမာင္းႀကီးတစ္ခုကုိ အဆင္ျခင္ ကင္းမဲ့ စြာ တူးေဖာက္ကာ ဧရာ၀တီျမစ္ေရ အား ေခၚယူၾက။ ဤတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးဟာ " ငါသည္ သင္တုိ႔ၿမိဳ႕ ကုိ ပတ္ကာ စီးဆင္းရန္ ျမစ္လက္တက္တစ္ခုခဲြေ၀ေပးခဲ့ၿပီ။ ယခု ငါ့အား သင္တုိ႔ ေျမာင္းေဖာက္ ၍ ေပး ေနျပန္ၿပီေလာ၊ ဤမွ်ေလာက္ေတာင္ ငါ့အား ေျမာင္းတူးျမဴဆြယ္ သည့္ သင္တုိ႔ ထံ ငါလာၿပီဟဲ့ "ဟု ဆုိကာ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာျဖင့္ ေရလံုးႀကီးအျဖစ္ လွိမ့္ဆင္းလာၿပီး ကမ္းနားရပ္ ကြက္တစ္ခု လံုး ၀ါးမ်ိဳလုိက္ေလသည္။

ဦးဂင္ရန္ သည္ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး ေဒါသတႀကီးစီးဆင္းလာ၍ ၿမိဳ႕ကုိ ၀ါးေနသည္ကုိ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားစြာ ၾကည့္ေန ၏။ ေတြးေခၚ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕လူထုသည္လည္း ေရလံုးႀကီးအား မည္သုိ႔ မွ် မတားႏုိင္ခဲ့။ ျမစ္ေရတရေဟာစီး၀င္၍ ေရနစ္ျမဳပ္လာသည့္ ကမ္းနားက လူထုသည္ ရရာပစၥည္း၊ အ၀တ္ထုပ္ဆဲြ ၍ လြတ္ရာ ကၽြတ္ရာသုိ႔ေျပးၾကကုန္၏။
ျမစ္ကမ္းေဘး ေသာင္ျပင္ တြင္ မုိးေကာင္းကင္ဆီသုိ႔ ထုိးထုိးေထာင္ေထာင္ ၀ံ့ၾကြားစြာတည္ေနသည့္ လြတ္ လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္ သည္လည္း ေတာင့္မခံႏုိင္ရွာေတာ့ပဲ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးအား ကုိင္းညႊတ္အေလးျပဳရင္း လိႈင္းလံုးၾကား ထဲတြင္ နစ္ျမွဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလေတာ့သည္။

ဤမွ် ေရေပါေသာၿမိဳ႕တြင္ ဂင္ရန္လီသည္ ေရအခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳေနရ၏။ သည္ေတာ့ ေရစည္ တြန္းေသာ ေရစည္ေမာင္ေမာင္ႏွင့္မိတ္ ဖဲြ႕၍ ျပႆနာရွင္းရေလသည္။ ဦးဂင္ရန္လီသည္ ၀ါသနာအေလွ်ာက္ စုိက္ခ်င္ ပ်ိဳးခ်င္ ၏။ မီးဖုိေခ်ာင္ျပႆနာတစ္ဖက္တလမ္းမွ ေျဖရွင္းရန္လည္း ျဖစ္၏။ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သည့္ကာ အပင္ မ်ား ေရေလာင္းရန္ လုိလာ၏။ ၾကာလာေတာ့ ေရဖုိးမတတ္ႏိုင္။
သုိ႔ႏွင့္သူ ၏ တူေတာ္ေမာင္ ေဇာ္ထုန္အား ေရတြင္းတူးရန္ တုိင္ပင္၏။ ႏွစ္ဦးေပါင္းတူးၾကရာ ၁၀ ေပအနက္ တြင္ ေရရ၏။ ထုိေရသည္ ေရစည္ေမာင္ေမာင္၏ ေရထက္ ၾကည္ ၏။ ေရစည္ေမာင္ေမာင္ ၏ေရ သည္ ျမစ္ ေရျဖစ္၍ အၿမဲေနာက္က်ိေန၏။ ေရၾကည္သာသံုးဖူးေသာ ဦးဂင္ရန္လီသည္ ထုိေရကုိျမင္၍ စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ ရ၏။ ပထမေသာ္ ပလုပ္က်င္းရန္ပင္ စုိးရြံ႕ေန၏။ ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ကန္ေဘာင္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ အား ပတ္လည္တြင္ ေက်ာက္ခ်ဥ္ပြတ္ရန္ အႀကံေပးၾက၏။ သုိ႔ေသာ္ သိပ္မထိေရာက္ လွ။

ယခု ေရတြင္းတြင္ ေရၾကည္ရ၍ ဟန္က်ေနၿပီ။ သံုးေရ၊ ခ်ိဳးေရ၊ အပင္ အတြက္ ေရရၿပီ။ ေနာက္တစ္ေန႔ တြင္ ေရစည္ေမာင္ေမာင္ ေရစည္ တြန္းလာ၏။ " ဆရာ ဘယ္ႏွစ္စည္ယူမလဲ၊ ကန္အျပည့္ ထည့္ရမလား "ဟုေမးေလ ၏။ " ႏုိး ႏုိး ကုိေမာင္ေမာင္၊ က်ဳပ္ ေရတြင္းတူးၿပီး ေရရၿပီ၊ ေနာက္မလာနဲ႔ေတာ့၊ ဒီတစ္စည္ ေတာ့ ေရကန္ထဲ ထည့္ထားလုိက္" ဟု ၀ံ့ၾကြားသည့္ေလသံႏွင့္ေျပာလုိက္၏။
ထုိေရတြင္း သည္ ဂင္ရန္လီတုိ႔အားမ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိ၏။ ေရတြင္းနားတြင္ အ၀တ္ေလွ်ာ္ခံုႏွင့္ ပုဆုိး တဘက္တင္ ရန္ ၀ါးတန္းကေလးႏွင့္။
သုိ႔ေသာ္ သိပ္မၾကာလိုက္ပါ။ မုိးသည္းထန္စြာရြာသည့္ ညတစ္ည၏ ေနာက္ေန႔နံနက္တြင္ ထုိေရတြင္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားေလ၏။ ဦးဂင္ရန္လီသည္ ထုိေရတြင္းကုိ ၀ါးျခမ္းေဂြပင္ ခ်မထားမိခဲ့။ သည္ေတာ့ မုိးရြာ ၍ ေျမႀကီးေပ်ာ့အိၿပိဳက်သြားၿပီ။

ထုိေန႔ နံနက္တြင္ ဦးဂင္ရန္လီသည္ ေရစည္ေမာင္ေမာင္ထံသြား၍ ခ်ဥ္းကပ္ရျပန္သည္။ " ကုိေမာင္ေမာင္ က်ဳပ္ အိမ္ အတြက္ ေရႏွစ္စည္" ဟု ေျပာရာ ေရစည္ေမာင္ေမာင္က အံ့အားသင့္စြာျဖင့္ " ဆရာ့ အိမ္ေရတြင္း တူးထား ၿပီ ဆုိ " ဟု ေမးေလသည္။ " ေအး ငါ့ေရတြင္း ခုေတာ့ ေျမႀကီးထဲ ငုပ္လွ်ိဳးသြားၿပီ" ဟုေျပာ ဆုိ ကာ ေရစည္ေမာင္ေမာင္ ထံ မွ ျပန္ လာခဲ့ေလသည္။
ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕ ေရကန္ျပဳျပင္ ရန္ အထက္အဖဲြ႕အစည္းမွ ရန္ပံုေငြေခ်ေပးေလ၏။ ထုိရန္ပံုေငြ ရရွိၿပီးေနာက္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရး အဖဲြ႕၏ ကၽြမ္းက်င္မႈပညာျဖင့္ ျပဳျပင္ၾက၏။ လူထုႏွင့္ ၀န္ထမ္း မ်ား သည္ လည္း တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ၀ုိင္း၀န္းကူညီၾက၏။

သဲႏွင့္ ေက်ာက္လံုးမ်ားကုိ ၁၆ မုိင္ေ၀းသည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းမလိယန္ေဒသမွ ေရႊကုမၸဏီမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ သယ္ ယူ၏။ ခဲြေက်ာက္မ်ားကုိကား ယခင္ အေဆာက္အဦးေဟာင္း အုတ္ခံုမ်ားမွ ရရွိ၏။
ေရကန္ျပဳျပင္ရာတြင္ အတတ္ပညာပုိင္းဆိုင္ရာ၊ လုပ္အား၊ ထံုး၊ ဘိလပ္ေျမျပႆနာမရွိ။ ျပႆနာအႀကီး အက်ယ္ တက္ေနသည္ကား သဲႏု ရရွိေရးျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဳန္းသဲ ကုိမူ အနီးအနား ကားလမ္းကမ္းပါးယံ မွရ၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိသဲျဖင့္ ေရကန္ အေခ်ာကုိင္၍မရ။ ေရကန္ သည္ ေရလံုရမည္။ ဒီေတာ့ (၁၆)မုိင္ေ၀းသည့္ မလိချမစ္ မွ သယ္ယူ ရ၏။ ကားတစ္စီးႏွစ္စီးသာ သယ္ရေသးသည္ မုိးက်၍ ကားလမ္းကမ္းပါးၿပိဳ၍ ကားမ သြားႏုိင္ေတာ့။ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ၏ ေႏြရာသီကား တုိေတာင္းလွပါဘိ။

ဤတြင္ သဲႏု ရရွိေရးသည္ ေရကန္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးျဖစ္လာ၏။ သဲႏုရႏုိင္သည္ဟု အထင္ ရွိ သည့္ ေခ်ာင္းႀကိဳေခ်ာင္ၾကား လုိက္ရွာ ၏။ မေတြ႕။ ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေခ်ာင္းေတြကတုိင္းဆင္း ၾကည့္၏။ မရ။ မုိင္ (၁၀၀) ခန္႔ေ၀း သည့္ တီယံဇြပ္ရြာ ျမစ္ကမ္းနံေဘးတြင္ကာ သံေသာင္ျပင္ရွိ၏။ ထုိေသာင္ ျပင္မွသဲကုိ ယူေသာ္ ရ၏။ သုိ႔ေသာ္ ထုိမွ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕ေရာက္လွ်င္ ထုိသဲမ်ားသည္ ေရႊတမွ် တန္ေၾကးရွိ မည္။
ဤသုိ႔ျဖင့္ ကမၻာ့ေျမျပင္ အား သဲမ်ားက ကႏၱာရအသြင္သုိ႔ ကူးေျပာင္း၀ါးမ်ိဳေတာ့မည္ဟု ခ်ိန္းေျခာက္ေနသည့္ အခ်ိန္ တြင္ ဂင္ရန္လီသည္ သဲတစ္ပြင့္၏ တန္ဖုိးကုိ ေကာင္းစြာနားလည္သြားေလသည္။
ေနာက္ဆံုး တြင္ ေဂါက္သီးက်င္းစိမ္ကစားရန္ ဖန္တီးထားသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဗုိလ္တဲရွိသဲတစ္က်င္း စာခန္႔ကုိ သက္ဆုိင္သူ ထံ ေမတၱာရပ္ခံရယူၿပီး လုပ္ငန္းအၿပီးသတ္ႏုိင္ခဲ့ေလေတာ့သည္။

၀ါ့စပ္ခေခ်ာင္းမွ သြယ္ယူထားေသာ ေရသည္ ကန္အသစ္တြင္ သံမဏိပုိက္မွ အဆက္မျ္ပတ္ စီးက်လာ၏။ ဦးဂင္ရန္လီ သည္ စီးက်လာသည့္ ေရအလ်ဥ္ကုိ ၀မ္းသာပီတိမ်က္လံုးတုိ႔ျဖင့္ အခ်ိန္အတန္ၾကာ စုိက္ၾကည့္ ေလ ၏။ ၀ါ့စပ္ခေခ်ာင္းေရသည္ ကန္သစ္တြင္ သန္႔ရွင္းၾကည္လင္လ်က္ရွိ၏။ ယခုေတာ့ ၿမိဳ႕လူထု၏ ေရလုိအပ္ခ်က္ အထုိက္ေလ်ာက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီ။
သုိ႔ေသာ္ ေရပုိက္သစ္မ်ား မလဲႏုိင္ေသး၍ ဦးတူးမုိင္သည္ စက္ဘီးတာယာကၽြတ္ေဟာင္း တစ္ေထြးတစ္ပုိက္ ထမ္း၍ ၿမိဳ႕ရပ္ကြက္အႏွံ႔သြားလာလႈပ္ရွားေနရဦးမည္။
မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ ပလတ္စတစ္ပံုးမ်ားကုိင္၍ ဟုိဘံုဘုိင္မွာ ေရရႏုိးႏုိး ဒီဘုံဘုိင္မွာေရ ရႏုိးႏုိးႏွင့္ ေရၾကည္ တစ္ ေပါက္အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ ခံ ဒုကၡခံ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ ၿမိဳ႕လူထု၏ ျမင္ကြင္းကုိ မျမင္မေတြ႕ရေတာ့။

ဦးဂင္ရန္လီသည္ ေဆး၀ါး ေ၀ါဟာရအေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ "ရက္လြန္ႏွစ္ခ်ိဳ႕" ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒီေတာ့ မိမိ၏ ရွည္ လ်ားလွေသာ ၀န္ထမ္းဘ၀ ကုိ ဦးညြတ္အေလးျပဳၿပီး ထုိၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသြားေလေတာ့သည္။
သံုးလခန္႔ၾကာေသာအခါ ထုိၿမိဳ႕ႏွင့္ လြန္းျပတ္သြား၍ ကုန္ပုိ႔ေနသည့္ ကားဆရာႏွင့္ေတြ႕ေလ၏။ ထုိကား ဆရာႏွင့္ စကားစျမည္တစ္ခြန္းႏွစ္ခြန္းသာေျပာရေသး၊ ကားဆရာက "ဆရာတုိ႔လုပ္ထား တဲ့ ေရကန္ႀကီး ေပါက္ သြားၿပီ" ဟု အဆက္အစပ္ မရွိ ေျပာခ်လုိက္ေလသည္။ ဤတြင္ မိမိရင္ဘတ္ အား ေျခဖေနာင့္ႏွင့္ ေဆာင့္ကန္ ခံရသကဲ့သုိ႔ ျပင္းထန္သည့္ ေ၀ဒနာတစ္ရပ္ ခံစားေလေတာ့သည္။
ဘယ့္ႏွယ္ ၀န္ထမ္းဘ၀ ၏ ေနာက္ဆံုးေကာင္းမႈအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္း၊ ကၽြမ္းက်င္ သည့္ ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ မိမိကုိယ္တုိင္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္လုပ္ငန္း၊ ခဲြေက်ာက္၊ ေက်ာက္လံုးေခ်ာ မ်ား ျဖင့္ ေသခ်ာစီ၍ အသစ္ကဲ့သုိ႔ တည္ေဆာက္ထားသည့္လုပ္ငန္း၊ ယခုေတာ့ ေပါက္သြားၿပီတဲ့။

ေရကန္ ကုိ အနည္းငယ္ျပန္႔ေသာ ေတာင္ေၾကာေနရာတြင္ ေျမညွိက်င္းတူး၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္၇ာ ကန္ေဘာင္ၿပိဳက်ေပါက္ထြက္ ၇န္ အေၾကာင္းမရွိ။ မုိးသည္းထန္စြာရြာ၍ ျပင္ပေရမ်ား ေရကန္နံရံေဖာက္၍ စီး၀င္ျခင္း သာျဖစ္ေပမည္။
ေရကန္ျပဳျပင္စဥ္ က နံရံကုိ ေက်ာက္လံုးမ်ားစီးခဲ့ေသာ္လည္း သဲႏုအခက္အခဲေၾကာင့္ မဆလာမ်ားမ်ားမသံုး ႏုိင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခပ္ပါးပါးသာ အေခ်ာ ကုိင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဆြမ္ပရာဘြမ္ၿမိဳ႕ေပၚလမ္းမကုိ ေတာင္ေၾကာလုိက္ ၍ေကြေကာက္ေဖာက္ လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ရာ မုိးသည္းထန္သည့္အခါ မုိးေရမ်ားသည္ လမ္းမေပၚ စုက် လာကာ ေခ်ာင္းငယ္သဖြယ္စီးဆင္းေနပါေတာ့သည္။
ယခင္ က ကတၱရာ ခင္းဖူးေသာ္လည္း ေရတုိက္စားသြား၍ ယခုေတာ့ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲမ်ား ေငါထြက္ လ်က္ရွိေန သည္။

ေရကန္သည္ ကားလမ္းေဘးတြင္တည္ရွိရာ မုိးရြာသည့္အခါ လမ္းမေပၚမွ လွ်ံလာသည့္ မုိးေရမ်ားသည္ ကန္ပတ္လည္ေျမသား မ်ား ထဲ စိမ့္၀င္သြားလိမ့္မည္။
ေရကန္ သည္ အစဥ္အၿမဲ ေရျပည့္ေနသည္မဟုတ္။ ပုိက္ျဖင့္သြယ္၍ ၀င္လာသည့္ေရထက္ ၿမိဳ႕ထူလု၏ သံုးစဲြ သည့္ေရမ်ားေနလွ်င္ ေ၇သည္ ကန္ထက္၀က္ပင္မရွိတတ္။ ထုိအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ကန္ေဘာင္ေဘးပတ္၀န္းက်င္ မွေရမ်ား အေပါက္ရွာ၍ ကန္ထဲစိမ့္၀င္သြားျခင္းျဖစ္မည္။ စိမ့္၀င္ဖန္မ်ားေတာ့ တျဖည္းျဖည္း အေပါက္က်ယ္ လာကာ ေပါက္ၿပဲသြားျခင္းျဖစ္ေပမည္။
ဂင္ရန္လီ သည္ ညမို႕ လူထု ေရရရွိေရးအတြက္ မိမိ၏ႀကိဳးပမ္းေအာင္ျမင္မႈကုိ ဂုဏ္ယူ၍မ၀ေသး။ ေရအက်ိဳး (၁၀) ပါး တနင့္တပုိးခံစားရေတာ့အံုးဟု ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိေနဆဲ။ ခုေတာ့ ေရကန္ေပါက္သြားၿပီတဲ့။
ထုိ အမဂၤလာသတင္း သည္ မိမိ၏ အၿငိမ္းစားအစ၊ ဘ၀ႏုႏုကုိ ဓားထက္ထက္ျဖင့္ ႏုပ္ႏုပ္စဥ္းပစ္ေနသည္ဟု ဂင္ရန္လီ ခံစားေနရပါေတာ့သည္။

ၿပီး
 .................................
ဆက္ရန္ (အသစ္ တပုဒ္)

.

1 comment:

Anonymous said...

စာေပေကာင္းေလးေတြဖတ္ခြင္႕ရတဲ႕အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးပါ အစ္မေရႊစင္

ျပီး
---------------------
ဆက္ရန္ (အသစ္ တပုဒ္)ကို အရမ္းသေဘာက်လို႕ အသံထြက္ပီးရယ္သြားတယ္